معرفی موسسه

آوای ملل، در صدد است تا به افراد نيازمند در زمینه های مختلف درمانی، آموزشی، اشتغالزایی در حوزه محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی کمک نماید. بر اساس اساسنامه، این موسسه سازمانی خیریه، مردم نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی است که تحت نظر وزارت کشور قرار دارد و در تاریخ 1/5/1398 آغاز به فعاليت نموده است. امید است با جلب مشاركت همگانی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانیم شاهد وضعيت مناسب تری برای عموم جامعه، بالاخص افراد نيازمند و ناتوان باشیم. ما را با کمکهای خود از جمله کمک مالی، معنوی و مشاورتهای لازم در زمینه کاهش هر گونه آسیب اجتماعی همراهی و همیاری نمایید.